RADSAFE cung cấp dịch vụ kiểm định định kỳ các thiết bị trong Y tế:

  • Kiểm định máy X quang thường quy, di động
  • Kiểm định máy X quang tăng sáng truyền hình
  • Kiểm định máy CT
  • Kiểm định máy X quang răng cận chop